กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
รับโอนส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร  
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ จะรับโอนส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 153 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
โดยผู้ที่สนใจประสงค์ขอโอนต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) คำร้องขอโอน
(2) สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น
(3) หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
(4) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
(5) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5539-1008,0-5539-1085 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 17.09 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 63 ท่าน