กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) นมเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านไร่ ทั้ง ๒ ศูนย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้ง ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อพันธุ์ปลาจารเม็ด ตามโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องรับประทานอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์จราจร) สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลบ้านไร่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด (พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว) จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายเกษม หมู่ที่ ๔ บ้านวัดขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายมั่งมี หมู่ที่ ๑ บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6