กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้ออาหารเสรีิม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก [ 4 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องกองน้ำ หมายเลขพัสดุ ๗๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คพร้อมซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรดินลูกรังพร้อมลงดินลูกรังยกระดับถนนที่พังทลายทรุดตัว สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างเหมาบริการขุดลอกวัชพืชเศษสวะดินโคลนที่ตกตะกอนก้นคลองที่ขวางทางน้ำคลอง C-๑๕๙- หนองหม้อแกง หมู่ที่ ๓ - ๔ บ้านโคกสลุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง สายนาตาเยิ้ม หมู่ที่๕ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3