ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562159,297-----------159,297
2561----1834264,3646,33614,29870,73687,79776,446260,586
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ก.ค. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561   -419,883
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี